6306 Sayılı Kanunun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar

Karar No. 2016/8663    R. Gazete No. 29678

Karar Tarihi: 21.3.2016   R.G. Tarihi: 8.4.2016

Ekli “6306 Sayılı Kanunun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/3/2016 tarihli ve 1398 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı; riskli yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına ve enkaz bedeli ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Karar, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Enkaz bedeli: Gecekondu ve müştemilatı için belirlenecek bedeli,

c) Gecekondu: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerindeki sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapıları,

ç) Gecekondu sahibi: Malik, kiracı, sınırlı ayni hak sahibi ve (d) bendine göre hak sahibi olmayan gecekondu sahiplerini,

d) Hak sahibi: Malik, kiracı ve sınırlı hak sahibi olmayıp, 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uyarınca, tapu tahsis belgesi almak üzere süresi içerisinde müracaat edenlerden, tapu tahsis belgesi almış olanlardan, bu hakkı satış vaadi sözleşmesi ile edinenlerden ve 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların üzerindeki yapıların sahiplerinden, 2981 sayılı Kanun ve 4706 sayılı Kanuna göre hak sahibi olarak tespit edilenleri,

e) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

f) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlığı, İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

g) Uygulama alanı: Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen riskli alan ile riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,

ifade eder.

Enkaz bedeli ödenmesi, konut veya işyeri verilmesi

MADDE 4 (1) Bu madde hükümleri uygulama alanında ilgili kurumca gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde uygulanır.

(2) Enkaz bedeli ile duvar ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir.

(3) İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli; uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Hak sahiplerine, 2981 sayılı kanun ve 4706 sayılı Kanundan kaynaklanan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün olması halinde uygulama alanı içerisinde, mümkün olmaması halinde ise, uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılır. Hak sahiplerine verilecek konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü, borçlandırma şartları ve taksitle ödemenin esasları yürütülen proje bazında ilgili kurumca belirlenir.

(5) Hak sahiplerinin ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde, ikinci fıkraya göre belirlenen enkaz bedelinin yüzde 10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir.

(6) Uygulama alanı içerisindeki gecekondu sahiplerine ikinci fıkraya göre tespit edilen enkaz bedelinin yüzde 10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir.

(7) Uygulama alanındaki yapıların malikleri ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, artan konut veya işyerleri bulunması halinde, bu konut veya işyerlerinden veya uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere gecekondu sahipleri ile sözleşme yapılabilir. Sözleşme yapılması halinde, ikinci fıkraya göre tespit edilen enkaz bedelinin yüzde 90’ı ile duvar ve ağaçların bedeli, ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. Geriye kalan ilgili borç ilgili kuruma taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenir.

Kira yardımı yapılması

MADDE 5-(1) Uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 6-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve şehircilik Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın