Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 16.4.2004-2004/7253

Yayımlandığı R.G. T/S: 15.5.2004-25463

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam 

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve belirleme (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[1] sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (I) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi; tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aklığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[2] Cumhurbaşkanı kararıyla ile tespit ve ilan edilen bölgeleri,

b) Turizm Merkezi; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[3] Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,

c) Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, 

ç) (Ek: 17.10.2018/30568) Komisyon: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi Belirleme Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri (Değişik bölüm başlığı: 17.10.2018/30568)[4]

Komisyonun oluşumu ve görevleri

Madde 4- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde: 17.10.2018/30568)[5]

Komisyon; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve Arazi Tahsis Daire Başkanından oluşur. Komisyon Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde konunun niteliğine göre temsilci veya uzman çağrılabilir.

Komisyonun sekretarya hizmetleri, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından; belirlenmesi ve ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları istenilen sürede, süre belirtilmeyen hallerde en geç bir ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. Ancak, sınır iptali ve sınır daraltması işlemlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmaz.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce; kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri ile birlikte fotoğraf, video kaydı ve benzeri görsel malzeme ile desteklenen ve mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan, bölgenin konumunu, mülkiyet durumunu, fiziksel ve doğal özelliklerini, teknik ve sosyal altyapısını, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, arazi kullanım ve ulaşım sistemleri ile doğal ve çevresel verilerini içeren gerekçeli raporlar hazırlanarak Komisyona gönderilir.

Komisyon; ilan edilmesi, iptal edilmesi, sınır daraltılması veya genişletilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin mevki ve sınırlarını belirlemekle görevlidir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, golf, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Komisyon tarafından uygun bulunarak mevki ve sınırları belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerine ilişkin komisyon kararı Bakanlık Makamınca onaylanır.

Raporların Bakanlık İçi Komisyona gönderilmesi

Madde 5-  (Mülga : 17.10.2018/30568)[6]

Bakanlıklararası Komisyonun oluşumu ve görevleri

Madde 6-  (Mülga : 17.10.2018/30568)[7]

Bilgi ve belgelerin Bakanlıklararası Komisyona gönderilmesi 

Madde 7-  (Mülga : 17.10.2018/30568)[8]

Önerinin (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[9] Cumhurbaşkanına sunulması

Madde 8- (Değişik ibare: 17.10.2018/30568)[10] Komisyonun kararı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri

ile birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri ilanına ilişkin öneri, (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[11] Cumhurbaşkanının onayına sunulmak üzere Bakanlıkça (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[12] Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(Değişik ibare: 17.10.2018/30568)[13] Cumhurbaşkanınca onaylanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri, Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 9- 7/6/2001 tarihli ve 2001/2672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tespit ve ilan edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri yürürlüktedir.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini (değişik ibare: 17.10.2018/30568)[14] Kültür ve Turizm Bakanı

yürütür.

 1. Burada yer alan ‘’sürecinde görev alacak çalışma komisyonlarının oluşturulmasına, bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma şekline’’ ibaresi, “sürecine” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. Burada yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile’’ ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. Burada yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile’’ ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
 4. Burada yer alan “Çalışma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri” ibaresi, “Komisyonun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri” şeklinde değiştirilmiştir.
 5. Maddenin değişiklikten önceki şekli: “Bakanlık İçi Komisyonun oluşumu ve görevleriMadde 4- Bakanlık İçi Komisyon; Bakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında I. Hukuk Müşaviri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve işletmeler Genel Müdürü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşur.Komisyonun sekreterya hizmetleri, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülür.Bakanlık İçi Komisyon; ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm “Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemekle görevlidir.Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir.Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşen öneriler, Bakanlıkça Bakanlıklararası Komisyona götürülür.
 6. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “Madde 5- Fotoğraf, video kaydı ve benzerleri görsel malzeme ile desteklenen ve mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan, bölgenin konumunu, mülkiyet durumunu, fiziksel ve doğal özelliklerini, teknik ve sosyal altyapısını, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, arazi kullanım ve ulaşım sistemleri ile doğal ve çevresel verilerini içeren gerekçeli raporlar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Bakanlık İçi Komisyona sunulur.”
 7. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “Madde 6- Bakanlıklararası Komisyon; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşur. Bakanlık, gerekli görmesi halinde komisyona diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir.Komisyon, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde toplanır ve Bakanlıkça öngörüleri Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarına ilişkin önerileri inceler ve istişari nitelikte olan görüşünü bu toplantılar sonucunda birer tutanakla belirler.”
 8. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “Madde 7- Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ile bu yerlere ilişkin 5 inci madde kapsamında hazırlanan açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler, Bakanlıklararası Komisyonun toplantı tarihinden en az bir ay önce Komisyon üyesi kuruluşlara iletilir ve toplantının tarihi bildirilir.”
 9. Burada yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
 10. Burada yer alan “Bakanlıklararası Komisyonun görüşlerini içeren tutanak” ibaresi, “Komisyonun kararı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri” şeklinde değiştirilmiştir.
 11. Burada yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
 12. Burada yer alan “Başbakanlığa’’ ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
 13. Burada yer alan “Bakanlar Kurulunca tespit edilen’’ ibaresi “Cumhurbaşkanınca onaylanan” şeklinde değiştirilmiştir.
 14. Burada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi, “Kültür ve Turizm Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.