1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden Sonra Tapuda Hazine Adına İşlem Yapma Yetkisi Konusunda TKGM Görüşü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı: 23294678-010.07.02-E.2581225 11.09.2018

Konu: 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi/Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 25.07.2018 tarihli ve 129554 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönergesi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 13.12.1983 tarihli ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinde Maliye Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında sayılmış ve 13 üncü maddesinde de görevleri belirtilmişti.

NOT: Yazının orijinal hali için TIKLAYINIZ

09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13 üncü maddesi ile 178 Sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır.

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı düzenlenmiş ve 217 ilâ 253 üncü maddelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatına yer verilmiş, ancak 219 uncu maddede sayılan Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet birimleri arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yer verilmemiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, aynı Kararname’nin 97 ilâ 126 ncı maddelerinde yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri arasında sayılmış ve 101 inci madde de Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün görevleri düzenlenmiştir.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Atıflar başlıklı 798 inci maddesi 1/b fıkrasında da “Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığına veya birimlerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya birimlerine, Maliye Bakanına veya Maliye Bakanlığı görevlilerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine yapılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevlerinin düzenlendiği 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilen yetki ve görevler kapsamında işlemleri yürütecek olan çevre ve şehircilik il müdürlükleri bünyesinde milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönergesi 25.07.2018 tarihli ve 129554 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönergenin 18 inci maddesi “Taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya; illerde İl Müdürü veya görevlendireceği memur, ilçelerde varsa milli emlak müdürü veya milli emlak müdür yardımcısı, yoksa İl Müdürünün görevlendireceği personel yetkilidir.” hükmünde olup, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 798 inci maddesi 1/b fıkrasında yer alan atıf kapsamında 2644 Sayılı Tapu Kanunu 1 inci maddesi hükmünün uygulanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönergesi gereğince; illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü veya görevlendireceği memur, ilçelerde varsa milli emlak müdürü veya milli emlak müdür yardımcısı, yoksa Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevlendireceği personel taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya yetkilidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, İdaremizin mevcut genelge, genel duyuru, talimat v.b. düzenlemelerinde yer alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerinin görevlerine ilişkin Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerine yönelik ibarelerin 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 798 inci maddesi 1/b fıkrasındaki atıf ve ekli ilgi Yönerge hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bu duyurunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm müdürlüklere iletilmesini rica ederim.

Mehmet Zeki ADLI

Genel Müdür V.

Ek: İlgi Yönerge. (13 sayfa)

Dağıtım:

Bölge Müdürlüklerine

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına

Teftiş Kurulu Başkanlığına

Hukuk Müşavirliğine

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Kadastro Dairesi Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın