134 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

SAYI   :  MİLE – 3/2 Şb. Md. 3314-6720/39952                                                         ANKARA

KONU : Ecrimisil alacağı                                                                                12/1/1986

SIRA  NO: 134

 Hazinenin özel mülkiyetindeki arsa veya araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerindeki gecekondulardan, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesinin (d) bendi hükmü karşısında, ecrimisil alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü çeşitli  valiliklerden alınan yazılardan anlaşılmıştır.

3290 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin (d) bendinde aynen, “Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Tahakkuk ettirilen veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bedeli, arsa bedeline dönüşür…” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise, Hazineye ait arsa veya araziler üzerinde, temel inşaatı tamamlanmış veya somel betonları dökülmüş olması şartıyla, inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanılan mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular, bu Kanuna göre yapılacak tesbit işlemleri kapsamına girmektedir.

Bu nedenle;

1- Hazineye ait arsa ve araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde yapılan ve 2981/3290 sayılı Kanun kapsamında kalan mesken, kısmen işyeri ve konut veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondulara bundan böyle ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi ve alınmaması,

2- Tahakkuk ettirilen ecrimisillerin arsa bedeline dönüşmesi hükme bağlandığından, 2981/3290 sayılı Kanun kapsamındaki gecekondular için tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tahsil edilmemesi,

3- 2981/3290 sayılı Kanun kapsamına giren gecekondular için daha önce tahsil edilen ecrimisil bedelinin, 2981/3290 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendine göre beyan ve tesbit edilen arsa bedelinden mahsup edilmesi, gecekondu sahibi lehine bir fark olduğu takdirde, herhangi bir ödeme yapılmaması,

4- 2981/3290 sayılı Kanun uyarınca yapılan tesbit ve değerlendirme sonucuna göre bu Kanundan yararlanamayan gecekondu sahiplerinden ecrimisil alacağının tahsil edilmesi,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülmesini ve bu genelgenin ilinizce çoğaltılarak, ilçelere bildirilmesini rica ederim.

                                                                                                Ertuğrul  KUMCUOĞLU

                                                                                    Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı

1 geri izleme / bildirim

  1. 2981 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahipliği ve Tapu Tahsis Belgesi – Gayrimenkul Mevzuati

Bir Cevap Yazın