194 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idarî yoldan tescil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.9/3245-5360/22538 16.05.1994

KONU: Hazine adına idarî yoldan tescil

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 194)

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazinenin senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların Hazine adına idarî yoldan tescili konusunda, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır,

A- Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Konu İle İlgili Genelgeleri

a) Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Hazine Adına İdarî Yoldan Tescille İlgili Genelge:

Kanunlar gereğince Devlete intikal eden, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların idarî yoldan Hazine adına tescil edilmesi gerektiği hususu, anılan Genel Müdürlüğün 20.9.1955 tarih ve 1.17-2-140 sayılı ve 1251 sıra numaralı Genelgesi ile belirlenmiştir.

b) Kadastrosu Yapılmış Yerlerde Tesbit Harici Kalan Yerlerin Hazine Adına Tescili ile İlgili Genelge:

Kadastro işlemleri tamamlanmış alanlarda, tesbit harici bırakılan yerlerin idarî yoldan Hazine adına tescili ile ilgili esaslar, anılan Genel Müdürlüğün 27.3.1957 tarih ve 123-1-1480 sayılı ve 1278 sıra numaralı Genelgesi ile belirlenmiştir.

c) Uygulama İmar Planı İçinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Hazine Adına Tescili ile İlgili Genelgeler:

3194 sayılı İmar Kanununun tescile ilişkin hükümleri konusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen Genelgeler uygulamaya konulmuştur:

1. 7.11.1985 tarih ve 4-1-1-7 sayılı ve 1477 sıra numaralı Genelge,

2. 1.5.1989 tarih ve 4-1-1-7 sayılı ve 1498 sıra numaralı Genelge,

3. 14.4.1992 tarih ve 073 sayılı ve 1513 sıra numaralı Genelgenin 5 inci maddesi,

4. 15.9.1993 tarih ve 073 sayılı ve 1518 sıra numaralı (1993/5) Genelge.

B – Hazine Adına Tescil Ettirme Yetkisini Haiz Kuruluşlar

a) Maliye Bakanlığı:

Özel kanunlarda hüküm bulunmaması durumunda, 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 1 inci maddesine göre, Hazine adına tesbit ettirme yetkisi, taşınmaz malın bulunduğu yerin en büyük malmemuruna (Defterdar veye Malmüdürü) aittir. Bu, genel nitelikli bir yetkidir, Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde bu yetkiyi, merkez ilçeler malmüdürleri değil, bu malmüdürlüklerinin bağlı olduğu defterdarlar kullanmaktadır.

b) Orman Genel Müdürlüğü:

Orman sınırlan içinde ve orman niteliği ile Hazine adına tescil ettirme yetkisi, 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre, Orman Genel Müdürlüğüne aittir.

c) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı:

15.5.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumî Hâyata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Ait Kanuna göre, âfet bölgelerinde Hazine adına tescil ettirme yetkisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınındır.

d) Orman Bakanlığı:

17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 28.8.1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre, orman kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin Hazine adına tescil ettirmeye Orman Bakanlığı yetkilidir.

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü:

22.11.1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesine göre, tarım reformu uygulama alanı veya bölgesinde arazi toplulaştırmaları sonucu Hazine adına tescil ettirme yetkisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne aittir.

f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, bu Genel Müdürlük, kendi görevleri ile ilgili yerlerdeki taşınmaz mallan Hazine adına tescil ettirmeye yetkilidir.

C- Defterdar Veya Malmüdürlerinin Talebi Üzerine Hazine Adına Tescil

Hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait taşınmaz mallardan uygulama imar planı içinde bulunanların tescil talepleri, defterdar veya malmüdürleri tarafından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1477, 1498, 1513 ve 1518 sayılı. Genelgelerine göre gereği yapılmak üzere; tapu idarelerine iletilecektir.

D- Bakanlığımızın Talebi Üzerine Hazine Adına Tescil

Tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait olan ve uygulama imar planı dışında bulunan taşınmaz malların Hazine adına tescili, Bakanlığımızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapacağı talep üzere gerçekleşecektir. Bu nedenle, bu tür tescillerin Bakanlığımız aracılığı ile yaptırılması gerekmektedir.

E – Tescil Taleplerinin Bakanlığımıza İletilmesi

Uygulama imar planı dışında olan ve tescil ettirme yetkisi Bakanlığımızda bulunan taşınmaz malların Hazine adına tescili için taşınmaz malla ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

a) Bilgiler:

1. İlgili köy veya mahallenin kadastrosunun yapılıp yapılmadığı,

2. Hazine ile şâhıslar arasında mülkiyet ve sınır ihtilafı bulunup bulunmadığı,

3. Orman sayılan yerlerden olup olmadığı,

4. Tescili istenen yerin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan orta malı taşınmaz mallardan olup olmadığı,

5. Tescili istenen yerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, kıyı tanımına girip girmediği,

6. Taşınmaz malın, kıyının doldurulması yoluyla kazanılıp kazanılmadığı,

7. Taşınmaz malın içme suyu terfiin edilen göl veya barajların sû toplama havzasında kalıp kalmadığı,

8. Tescil konusunda Valilik görüşü.

b) Belgeler:

1. Mahalli tesbit tutanağı:

Bu tutanağın, bir maliye memuru, iki bilirkişi, taşınmaz malın bulunduğu yerin muhtar veya ihtiyar heyetinden bir kişi, taşınmaz mal üzerinde başkasına ait muhdesat varsa muhdesat sahibi-ve tarımsal amaçlı kullanılıyorsa kullanan kişi tarafından imzalanmış olması ve aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

Taşınmaz malın;

– ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırları, yüzölçümü, cinsi, varsa, caddesi ve sokağı,

– Hazine ile şahıslar arasında sınır ve mülkiyet ihtilâfının bulunmadığı,

– Orman sayılan yerlerden olmadığı,

– Orman sayılan yerlerden iken orman kadastro komisyonlarınca orman sınır lafı dışına çıkarılan yerlerden olmadığı,

– 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendinde sayılan orta mallarından olmadığı,

– 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre, göl, nehir ve deniz kıyısındaki kıyı tanımına girmediği ve kıyı dışında bulunduğu, kıyıdan doldurma yoluyla kazanılmadığı,

– İçme suyu temin edilen göl ve barajların su toplama- havzası olarak belirlenen sahada kalmadığı,

– Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve Hazine adına tescil edilmesi gerektiği,

– Tutanağın düzenleme tarihi.

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşımayan yerlerin idarî yoldan Hazine adına tescili yaptırılmayacağından, bu tür yerlerin tescil taleplerinin Bakanlığa gönderilmemesi gerekmektedir.

2. Kadastro teknisyenince hazırlanmış koordinat değerli kroki,

3. Orman olmadığına ve orman sınırlan içinde iken dışına çıkarılan yerlerden olmadığına dair orman idaresinden alınacak yazının örneği,

4. Diğer belgeler:

aa) Taşınmaz mal mer’a olarak kullanılmakta iken bu niteliğini kaybetmiş ise, Hazine adına tescil -edilmesi konusunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yerel kuruluşundan alınacak yazı örneği,

bb) Taşınmaz mal, içme suyu temin edilen göl ve barajların su toplama havzası olarak belirlenen saha civarında ise, bu sahanın dışında kaldığına dair Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yerel kuruluşu veya ilgili belediyeden alınacak yazının örneği,

cc) Taşınmaz mal, nehir veya dere metrukatı yerlerde ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yerel kuruluşundan alınacak ve -tescili istenen yerin suyun akışına engel bir durum teşkil etmediğine ve Hazine adına tescilinde bir sakınca bulunmadığına dair olan yazının örneği,

dd) Taşınmaz mal, kıyı tanımına giren yere bitişik nitelikte ise, kıyıdaki durumunu kıyı kenar çizgisine göre belirleyen kroki örneği.

G- Tescil İşlemlerinin İzlenmesi

Tescil İçin Bakanlığa gönderilen talepler incelenerek uygun görülenlerin tesciflerinin yapılması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Bu Genel Müdürlükçe de uygun görülenler tescil için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine ve Bakanlığımıza bildirilecek, Bakanlığımızca da valiliklere bildirilecektir. Daha sonra tescil işlemleri, valiliklerce izlenerek sonuçlandırılacaktır.

H- Diğer Hususlar

Tescil işlemlerinin bu Genel Tebliğe göre yürütülmesi, tescili mümkün olmayan veya tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait bulunmayan tescil taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi, istenen bilgi ve belgelerin tam ve noksansız olmaşı, iş ve işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından gerekli bulunmaktadır.

I- Yürürlükten Kaldırılan Genel Tebliğ

6.10.1955 tarih ve. 814 sayılı Millî Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

M. Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM

Gereği: 76 il valiliğine

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın