2007-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Tahsis İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.11/ 32-4 -0/54284/29.08.2007

Konu: Tahsis İşlemleri        

GENELGE (Sıra No: 2007/13)

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Millî Emlâk Genelgesi, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis işlemlerinde, Maliye Bakanlığı yerel birimlerince kullanılabilecek yetkiler konusunda açıklamaları içermektedir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Genelge, 10.10.2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Defterdarlıkların Tahsis Yetkisi

Madde 3- (1) Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesine dayanılarak, aşağıdaki tahsis işlemlerini yapmaya ve tahsis işlemini kaldırmaya defterdarlıklar yetkili kılınmıştır:

a) Genel bütçeye dahil kamu idareleri tarafından kamulaştırılan veya satın alınan taşınmazların edinme amacına uygun olarak bu idarelere tahsisi.

b) Lojman, eğitim ve sosyal tesisler hariç olmak üzere, imar planında genel ve özel bütçeli idareler için kullanım amacı belirlenmiş taşınmazların ilgili idarelere tahsisi.

c) Orman sınırları içerisinde bulunan ve vasıfları orman olan taşınmazların Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi.

d) Köylerde sağlık ocağı, ilköğretim okulu, köy konağı, karakol ve mezarlık yapılmak üzere talep edilen taşınmazların ilgili idarelere tahsisi.

e) Tahsisli iken imar düzenlemesine, ifraz, tevhit ve kadastro işlemlerine konu olan ve bu nedenle parsel numaraları, yüzölçümleri değişen taşınmazların tahsislerini kaldırarak yeni parsel numaraları ve yüzölçümleri üzerinden ilgili idarelere yeniden tahsisi.

f) Tahsis edilmesi sonrasında tapu kayıtlarında cins tashihi sonucu vasfı değişen taşınmazların yeni vasıflarıyla ilgili idareye yeniden tahsisi.

g) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Hazine adına tescil edilen taşınmazların, fiilen mülkiyeti devreden idare tarafından kullanılıyor olması şartıyla, bu idareye tahsisi.

h) Tahsis edilen taşınmazlardan tahsis amacı sona eren veya tahsis amacında kullanılmadığı tespit edilen taşınmazların, tahsisli idarenin uygun görüşü alınmak suretiyle tahsisinin kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi.

i) Genel bütçeye dahil kamu idarelerine yapılan tahsislerden, bu idarelerin kendi birimleri arasında aynı amaçla yapılacak tahsis değişiklikleri.

Malmüdürlüklerinin Tahsis Yetkisi

Madde 4- (1) Malmüdürlükleri, bu Genelgenin Yüncü maddesinin (a), (c), (d), (O, (g) ve (i) bentlerinde belirtilen tahsis işlemlerini yapmaya yetkilidir. Ancak, işlem sonuçlarından defterdarlığa bilgi verilecektir.

Millî Emlâk Dairesi Başkanlıklarının Tahsis Yetkisi

Madde 5- (1) Millî emlâk dairesi başkanlığı bulunan illerde defterdarlıkların tahsis yetkisi, millî emlâk dairesi başkanlıklarınca kullanılacaktır.

Millî Emlâk Müdürlüklerinin Tahsis Yetkisi

Madde 6- (1) Millî emlâk müdürlüğü bulunan ilçelerde, malmüdürlüklerinin tahsis yetkisi, millî emlâk müdürlüklerince kullanılacaktır.

Sorumluluk

Madde 7- (1) Defterdarlık ve Malmüdürlükleri tarafından yetki kapsamında yapılan tahsis işlemlerinin MEOP programında işlenmesine azami dikkat ve özen gösterilecek, bu işlemler birim amirleri tarafından da titizlikle takip edilecektir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8- (1) Aşağıdaki genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 31.02.1995 tarihli ve 1995/4 sayılı Millî Emlâk Genelgesi.

b) 31.03.1995 tarihli ve 1995/6 sayılı Millî Emlâk Genelgesi.

c) 08.10.1997 tarihli ve 1997/18 sayılı Millî Emlâk Genelgesi.

Tebliğ olunur.

İlyas ARLI

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın