2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/06(3105-16) 21128 * 01.08.2012

Konu: Kiralama   (YAZININ PDF HALİ: 2012-21128)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri B-Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Kiraya Verilmesi başlıklı bölümünde; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında ilgili kuruluşlara devredilen okullar hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin, ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birlikleri tarafından işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde; okul aile birlikleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneğinin, okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne verileceği, söz konusu yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi halinde işletilen yerin gayri safi hasılatının % I ‘inin, üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde ise okul aile birliğince elde edilecek gayri safi gelirin % Yünün üçer aylık dönemler itibariyle, takip eden ayın yirmisine kadar, Hazineye arz bedeli olarak okul aile birliklerince ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne ödeneceği, arz bedellerinin ödenmesinden okul yöneticileri ve okul aile birlikleri yönetim kurulu başkan ve üyelerinin sorumlu olacağı hüküm altına alınmış, ancak Okul-Aile Birlikleri ile üçüncü şahıslar arasında düzenlenen kira sözleşmelerinin damga vergisinin ödendiğine dair tevsik edici belgenin Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne verilmesini gerektiren bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Resmi dairelerin mecburiyeti başlıklı 26. maddesinde; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar. ” hükmü gereğince, Okul-Aile Birlikleri ile üçüncü şahıslar arasında düzenlenen ve Valiliğinize (Defterdarlık) bir örneği verilen kira sözleşmelerinin damga vergisinin ödenip ödenmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; Okul-Aile Birlikleri ile Valiliğiniz (Defterdarlık) arasında düzenlenen kira sözleşmelerine “Okul-Aile Birliği ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile kira sözleşmesinden doğan damga vergisinin ödendiğine dair tevsik edici belgenin birer örneği okulun bulunduğu yerdeki Valilik (Defterdarlık)/Kaymakamlığa (Malmüdürlüğü) okul müdürlüğünce gönderilir. ” hükmünün özel şart olarak ilave edilmesi, damga vergisinin ödenip ödenmediğinin kontrol edilmesi ve damga vergisinin ödenmediğinin tespit edilmesi halinde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26. maddesi hükmüne istinaden gereğinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın