250 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan Türk vatandaşlarına satış)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 250 )

07.02.2001

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi yapmak üzere 1991 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde başvuruda bulunanların bir kısmı konut sahibi olmuş, bir kısmına yatırdıkları avans tutarları geri ödenmiş, büyük bir kısmı ise bugüne kadar konut sahibi olamamıştır.

Bu nedenle, Devlet tarafından başlatılan bu uygulama dolayısıyla, avans ödemesinde bulunan ve bugüne kadar konut sahibi olamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 20.12.2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

“Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların (avansları iade edilenler hariç) kurdukları kooperatiflere, mülkiyeti Hazineye ait arsa ve arazileri, metrekare değeri ikiyüzkırkbin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değerinden satmaya; satış bedelinden, avansın yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı alış kurundan karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı alış kuru karşılığı Türk lirasına çevrilerek bulunan tutarı mahsup etmeye ve bu konudaki esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak mülkiyeti Hazineye ait  arsa ve arazilerin; üyeleri bu maddede belirtilen hak sahiplerinden oluşan kooperatiflere satışında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

1-SATIŞIN YAPILACAĞI TÜZEL KİŞİLİK VE SATIŞ ŞEKLİ

1.1. Tüzel Kişilik

Söz konusu maddede geçen kooperatif deyimi; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa  göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde bu amaçla kurulan ve üyeleri Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanlardan oluşan sınırlı sorumlu konut yapı kooperatiflerini ifade etmektedir.

1.2. Satış Şekli

Hazine taşınmaz mallarının; Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanların üye olduğu kooperatiflere, bedeli peşin  ödenmek suretiyle doğrudan satışı yapılacaktır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE EKLENECEK BELGELER

2.1. Başvuru Şekli

Satış talebi; 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanlardan konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların adına hiçbir hak sahipliği (Devletçe verilmiş haklardan hiçbir hissesi) bulunmayanların üye olduğu kooperatifler tarafından uygulamanın 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile sınırlı olması dolayısıyla 01.10.2001 tarihine kadar ilgili yerlere dilekçe ile yapılacaktır.

2.2. Başvuru Yeri

Kooperatifler; Hazineye ait taşınmaz malları satın alma taleplerini, taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine yapacaklardır.

2.3. Eklenecek Belgeler

Kooperatifler; satın alma taleplerine ilişkin dilekçelerine; kooperatif üye listesi ile birlikte, üyelerinin her birine ait;

a)Bulgaristan’dan Ülkemize göçmen olarak geldiklerini ve daha sonra Türk Vatandaşlığına kabul edildiklerine ilişkin ilgili bakanlıktan alınacak belgeleri,

b) Konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontlarını ve buna ilişkin olarak düzenlenmiş tasdikli bir listeyi,

c) Adına Devletçe verilmiş hiçbir hak sahipliği bulunmadığına dair Devlet Bakanlığından ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinden alınacak belgeyi,

d)Varsa verilmesinde fayda olacağına kanaat getirilen diğer belgeleri,

ekleyeceklerdir.

3-SATIŞA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

3.1. Konut Sayısının Belirlenmesi

Hazine taşınmaz malları; öncelikle, konut ve arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunulan illerle sınırlı olmak kaydıyla kooperatif merkezinin bulunduğu il sınırları dahilinde olacaktır.

Hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla satılacak Hazine taşınmaz malları mevcut imar durumu da dikkate alınarak tespit edilecektir. Bu amaçla yetkili makamlarca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım ve/veya 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu ve konut yapımı için ayrılan alanlar seçilecektir.

Bu alanlarda, satılabilecek Hazine taşınmaz mallarının bulunmaması halinde aynı şartlarla Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer il sınırları içinde yer alan Hazine taşınmaz malları da satılabilecektir.

Hazine taşınmaz malları üzerinde belirlenen planlar doğrultusunda yapılabilecek  maksimum konut sayısı, net 85 m2 lik kullanım alanı baz alınmak suretiyle hesaplanarak satış işleminden önce belirlenecektir

Kooperatife satışı uygun görülen taşınmaz malın üzerinde kooperatif üye sayısından fazla oluşacak bağımsız bölümlerin mülkiyeti kat karşılığı paylaşım esasına göre %50 oranında Hazineye kalacaktır.

3.2. Pazarlık Usulü İle Satış

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

3.3. Taşınmaz Malın Bedelinin Tespiti

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 inci maddesinde İkiyüzkırkbin Türk lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değer üzerinden yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda taşınmaz malların satış bedelinin tespitinde öncelikle harca esas değerin tespiti gerekmektedir.

Harca esas değer; 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacaktır.

Yapılan hesaplamalar neticesinde harca esas değerin, maddede belirtilen asgari bedelden aşağı olması halinde Hazineye ait taşınmaz malların satışında asgari m2 birim değeri olarak 240.000.- (İkiyüzkırkbin)TL, aksi durumda ise harca esas değer dikkate alınacaktır.

3.4. Yatırılan Avans Tutarlarının Güncelleştirilmesi

Söz konusu maddede; Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinden, daha önce öngörülen avansın bu amaçla açılan banka hesaplarına yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru cinsinden karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru karşılığı Türk Lirasına dönüştürülerek mahsubu öngörülmüştür.

Kooperatif  üyeleri farklı tarihlerde ve farklı miktarlarda DM karşılığı Türk Lirası avans yatırmış olabilirler. Öncelikle yatırılan bu avanslar Hazine hesabına aktarılacaktır.

Satış bedelinden mahsup edilecek tutar, avans olarak yatırılan tutarın Alman Markı karşılığının Hazine taşınmaz malının satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

Bu şekilde her bir üye için ayrı ayrı hesaplanan miktarlar toplanacak, böylece bulunacak toplam tutar; kooperatifin ödeyeceği taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar olacaktır.

Taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar düşüldükten sonra kalan tutar satışın yapıldığı kooperatif tarafından bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.

3.5. Ferağ

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

3.6. Devir Şartları

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

3.7. Amaç Dışı Kullanım

 Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta  mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

Borçlar Kanununun 213 üncü maddesi uyarınca bu Tebliğ ekinde yer alan Vefa hakkına ilişkin sözleşme örneği resmi şekilde taraflar arasında düzenlenir.

4- DİĞER HUSUSLAR

Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 ncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.

Ek: Vefa Hakkı Sözleşmesi

EK

VEFA HAKKI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

……Defterdarlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) ile……….Konut Yapı Kooperatifi (bundan sonra sadece kooperatif olarak anılacaktır).

Madde 1- Konu

İlimiz, ……. İlçesi, …. Mahallesi/Köyünde, ….Yöresinde bulunan, …. pafta, ……. ada,….parsel numaralı,…..m2 yüzölçümlü taşınmaz malın/malların…..TL bedelle, ……….sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kooperatife satışından ibarettir.

Madde 2- Ödeme Şekli

Taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenecektir.

Madde 3- Satış Şekli

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere  pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

Madde 4- Ferağ

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

Madde 5- Devir Şartları

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6- Amaç Dışı Kullanım

 Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta  mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

Madde 7- Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler

Taşınmaz mal/malların satışından ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan ve ödenmesi gereken her türlü vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Kooperatife aittir.

Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

Bu Taşınmaz mal/mallar ile ilgili her türlü uyuşmazlıklar; taşınmaz malın/malların bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir.

TARAFLAR

SATICI                                                                                             ALICI

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın