2013-30637 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiyesinde kayıt ve defterlerin tutulmadığı yada eksik tutulduğunun anlaşılması)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335.0.06.00.00/3307-0 * 30637 * 30.07.13

Konu: Tasfiye işlemi  (YAZININ PDF HALİ: 2013-30637 )

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 09/11/2009 tarihli ve 49304 sayılı genel yazımız.

İlgi yazımızla; gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partinin mal varlığının tasfiyesine ilişkin olarak İliniz ve bağlı ilçelerinde; tasfiyesi yapılan/yapılacak olan partinin malvarlığının tespiti sırasında tespit komisyonları tarafından partinin İl ve/veya teşkilatlarında tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin tutulmadığının anlaşılması halinde, 2820 sayıl Siyasi Partiler Kanununun 113 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Konu hakkında Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; 235 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tasfiyesi yapılacak partiye ait malvarlığının tespiti sırasında, tespit komisyonları tarafından yapılan incelemede partinin il ve/veya ilçe teşkilatlarında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin tutulmadığı ve bununla bağlantılı olarak parti teşkilatlarının gelir ve giderlerinin, demirbaş eşyalarının sağlıklı tespitinin mümkün olmadığı bildirilmekle birlikte, ilgi yazımız gereği suç duyurusunda bulunulmayıp bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze gönderildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2820 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde “Her kademedeki parti organlar üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar…”, 113 üncü maddesinde ise “Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok cümle veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.” hükümleri yer almaktadır

Buna göre, İliniz ve bağlı ilçelerinde; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tasfiyesi yapılan/yapılacak olan partinin malvarlığının tespiti sırasında tespit komisyonları tarafından partinin İl ve/veya ilçe teşkilatlarında tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin tutulmadığı yada eksik tutulduğunun anlaşılması halinde, ilgi yazımızda da belirtildiği üzere ikinci bir yazışmaya mahal vermeden 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 113 üncü maddesi hükümleri uyarınca Valiliğinizce (Defterdarlık) re’sen işlem yapılması ve buna ilişkin bilgi belgelerin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın