2013-33773 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İlköğretim Taşınır Satışları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793/06 [3302-11931] – 33773 * 29.08.2013  

Konu: İlköğretim Taşınır Satışları  (YAZININ PDF HALİ: 2013-33773)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çeşitli Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda; eğitim ve öğretim hizmeti veren ilköğretim ve anaokulları müdürlüklerince hurdaya ayrılan malzemelerden ekonomik değeri olanların tasfiyesine ilişkin hususlarda tereddüde düşüldüğü belirtilerek yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmektedir.

Konuyla İlgili Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 30.04.2013 talihli ve 8919 tarihli yazılarında;

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 65 inci maddesinde ki; “Okullar için tahsis, şatın alma veya kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.” hükmünün getirildiği, Kanunun bu hükmü ile münhasıran okulların yapıldığı taşınmazların ve üzerine yapılacak bina ve tesislerin özel idarelere ve köy tüzel kişiliğine ait olduğu, okulların ve tesislerin daimi bakım ve onarım giderlerinin özel İdare ve köy bütçelerinden karşılanacağının öngörüldüğü,

Bu Kanunun 76 ıncı maddesinde ilköğretime ait gelir kaynaklarının fıkralar halinde sayıldığı, maddenin (l) fıkrasında işe yaramayacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısıyla istifade edilmeyecek durumda kalan arsa ve tarlaların, hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımın satışından elde edilecek paraların, ilköğretime ait gelir kaynaklan olarak gösterildiği, bu gelirlerin sarf olunacağı giderlerin neler olduğunun Kanunun 78 inci maddesinde düzenlendiği, Kanunun 81 inci maddesine göre 76 ve 77 nci maddelerde belirtilen; İlköğretime tahsis edilen ödenek veya gelirlerin 78 inci maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere sarf edilemeyeceği, başka fasıllara nakledilemeyeceği gibi bu maddede gösterilen gelirlerin, ödenekler ve yardımların tahsillerini müteakip ilgili İdarelerce özel idarelere yatırılacağı hususunun, Kanunun 82 inci maddesinde hükme bağlandığı,

222 sayılı Kanununun 12.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren özel bir Kanun olduğu, 24.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ise genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ye işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen bir Kanun olduğu, 5018 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Bakanlığımızın yetkili olduğu, satış bedellerinin genel bütçeye gelir kaydedileceği, genel bütçe dışında kalan idarelerin taşınır ve taşınmazlarının satışının ise özel kanunlarında belirtilen yetkili organların kararıyla gerçekleştirebileceğini düzenlediği,

Okul eşya ve levazımının taşınır mal hükmünde olduğu ve mülkiyetinin özel idareye ait olduğuna dair bir düzenlemenin 222 sayılı Kanunda bulunmadığı, özel idare tarafından sağlanarak ilgili ilkokula verilen veya bedelsiz devredilen taşınır malların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce diğer taşınırlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı envanterine alınarak okul yöneticilerine zimmetlendiği, hesabın Milli Eğitim Bakanlığı taşınır mal kesin hesabına dahil edilerek yetkili mercilere verildiği bilgisinden de hareketle, taşınır malların mülkiyetinin Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu sonucuna varılabileceği, ayrıca 28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 1 inci maddesindeki “taşınır malların kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın” vurgusu doğrultusunda, satış işleminin Genel Müdürlüğümüzce yapılarak gelirinin de genel bütçeye kaydedilebileceği,

Değerlendirilmiştir. Buna göre; söz konusu taşınırların Valiliğinizce (Defterdarlık)/Malmüdürlüğünce satılarak satış bedellerinin de genel bütçeye gelir kaydedilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın