2012-4153 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (siyasi parti tasfiye işlemlerinde Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.04.00.00/3307-0         004153 * 10.02.2012

Konu: Siyasi parti tasfiye işlemleri   (YAZININ PDF HALİ: 2012-04153)

İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun “Siyasi Parti Kapatılması” başlıklı 5 inci bölümünün 107 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği, 109 ve 110 uncu maddelerinde ise kapanan siyasi partinin mallarının büyük kongre kararı üzerine bir diğer siyasi partiye ya da başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alması halinde birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebileceği aksi halde kapanan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partilerin tasfiyesine ilişkin 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Tespit Komisyonları başlıklı 2 inci maddesinin 4 ve 5 inci bentlerinde; . Tespit komisyonlarınca belirlenen fiilî durumun kayıt ve belgelere uygunluğunu, partinin tüm hesaplarım, alacak ve borç iddialarını incelemek, malvarlığına dahil edilmesi gereken mal, hak ve alacaklarım araştırmak, değerlendirerek sonucunu rapora bağlamak üzere il merkezinde bir inceleme grubu kurulur. Bu grup birer millî emlâk, muhasebe ve vergi denetmeninden oluşur. Denetmen olmayan illerde yerine ilgili birimlerden birer elemanın görevlendirilmesi suretiyle grup tamamlanır. İnceleme grubu il ve ilçe teşkilatlarının hesaplarım ayrı ayrı inceler. Lüzum görülen illerde birden fazla inceleme grubu kurulur.” ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazıların incelenmesi sonucunda; ilgili Partilerin tasfiyesi kapsamında 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca İnceleme Grubunda görevlendirilecek Vergi Denetmeni hakkında, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 31. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarına giren konularla ilgili araştırma, inceleme soruşturma, kontrol, tetkik, tahkik, denetim ve benzeri işler için Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesini talep edemez. ” hükmü yer aldığından, İnceleme Grubunda Vergi Denetmeni yerine yapılacak görevlendirmeler konusunda tereddüte düşüldüğü bildirilmiştir.

Konu hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görüşü sorulmuş olup cevaben alınan 24.11.2011 tarihli ve 6067 sayılı yazıda özetle; 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I inci maddesiyle 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 12 nci maddenin I I inci fıkrasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve Vergi Müfettişlerine verilen görev ve yetkiler kapsamında olmak şartıyla; mevzuatta Maliye Teftiş Kurulu Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına yapılmış olan atıflar Vergi Denetim Kuruluna, Maliye Müfettişleri Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerine yapılmış atıflar Vergi Müfettişlerine yapılmış sayılır. ” hükmü yer aldığından mevzuat hükümleri çerçevesinde, kapanan veya kapatılan siyasi partilerin tasfiyesi için kurulacak tespit komisyonlarında- Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesinin Başkanlıklarınca uygun mütalaa edildiği bildirilmiştir.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan yada kendiliğinden kapanan siyasi partilerin 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca yapılan tasfiye işlemleri kapsamında İnceleme Grubunda Vergi Denetmeni yerine Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesi hususunda bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın