2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerler Protokol)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/(3361-0) 38743 * 09.10.2013

Konu: Kiralama  (YAZININ PDF HALİ: 2013-38743)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar dahil olmak üzere zemini ve üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait, Hazine ile paylı, sadece zemini veya sadece üzerindeki yapılar Hazineye ait olan taşınmazlardan, Adalet Bakanlığına tahsisli taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, her türlü gözetim ve denetim yetkisi Adalet Bakanlığında kalmak üzere özel bütçeli kuruluş olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu eliyle işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin Bakanlık Makamının 13/09/2013 tarihli ve 991 sayılı sayılı Olur’u ile uygun görülen Protokol 04/10/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmakta olup, Protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve söz konusu protokolün çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: Protokol Metni (3 sayfa) DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

PROTOKOL

Amaç

MADDE 1- Bu Protokolün amacı; Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar dahil olmak üzere zemini ve üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait, Hazine ile paylı, sadece zemini veya sadece üzerindeki yapılar Hazineye ait olan taşınmazlardan Adalet Bakanlığına tahsisli olanlar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 71A maddesi kapsamında kalanlar ile mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve Adalet Bakanlığınca kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından işletilmesi ya da bu Kurum tarafından üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Protokol, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar dahil olmak üzere zemini ve üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait, Hazine ile paylı, sadece zemini veya sadece üzerindeki yapılar Hazineye ait olan taşınmazlardan Adalet Bakanlığına tahsisli olanlar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kalanlar ile mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve Adalet Bakanlığınca kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinden Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından İşletilen ya da bu Kurum tarafından üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilen yerleri kapsar. Ancak, bu yerlerden İşyurdu Müdürlükleri tarafından tutuklu ve hükümlü çalıştırmak suretiyle işyurdu amaçları doğrultusunda işletilenler bu Protokolün kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Protokol, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/7/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Protokolde yer alan;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

b) Kurum: Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,

c) Hazine Payı: Bu Protokol kapsamında kalan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından işletilmesi ya da üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilmesinden elde edilen kira, hasılat, tazminat, cezai şart, teminat, faiz gibi gelirlerin KDV hariç toplamının yüzde otuzunu,

ç) İdare: Taşınmazın bulunduğu yerin defterdarlığı veya malmüdürlüğünü,

d) Sözleşme: Kurum ile üçüncü kişiler arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

e) Taşınmaz: Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar dahil olmak üzere zemini ve üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait, Hazine ile paylı, sadece zemini veya sadece üzerindeki yapılar Hazineye ait olan taşınmazlardan Adalet Bakanlığına tahsisli olanları,

f) Ticari ünite: Adalet Bakanlığına tahsisli olanlar taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerini, ifade eder.

Taraflar

MADDE 5- Bu Protokolün tarafları Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığıdır.

Süre

MADDE 6- Bu Protokolün süresi on yıldır. Süresi sonunda taraflarca ayrıca fesih bildirimine gerek olmaksızın Protokol kendiliğinden sona erer. Ancak, bu Protokolde belirtilen yükümlülüklerin taraflarca yerine getirildiğinin anlaşılması halinde Protokolün süresi, Adalet Bakanlığının talebi üzerine Bakanlık tarafından aynı süreyle uzatılabilir.

Yetki ve işlemler

MADDE 7- Bu Protokol kapsamında kalan taşınmazların ticari ünitelerinin işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin işlemler, her türlü gözetim ve denetim yetki ve görevi Adalet Bakanlığında kalmak üzere Kurum tarafından yürütülür. Ancak bu protokol kapsamında olup Adalet Bakanlığınca uygun görülen yerlerin kiralama işlemleri idare tarafından yapılabilir.

Kurum, taşınmazların ticari ünitelerini kendisi işlettirebileceği veya kiralayabileceği gibi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme Başkanlıkları ve Adalet Bakanlığının ilgili diğer birimleri aracılığı ile de işlettirebilir veya kiraya verebilir.

Bu üniteler Kurum tarafından üçüncü kişilere bedelsiz olarak kullandırılamaz.

Kiraya verilen ve Kurum tarafından onaylanan yerlere ilişkin kira sözleşmelerinin bir örneği, onayı müteakip otuz gün içinde İdareye verilir.

Bu Protokol kapsamında kalan taşınmazlardan olmakla birlikte, Protokolün imzalandığı tarihten önce Adalet Bakanlığı veya İdare tarafından kiralanan yerlere ilişkin mevcut sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar aynı süre ve şartlarla ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya İdare tarafından yürütülür. Ancak, bu sözleşmelerden Adalet Bakanlığı tarafından yapılanlardan alınacak kira bedelleri hakkında da bu Protokol hükümleri uygulanır.

Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare tarafından kiralanan yerlere ilişkin kira sözleşmelerinin sürelerinin bitiminden en az üç ay önce İdare tarafından; kiracılara, kiralama konusu yerlerin kiralama işlemlerinin bundan böyle Kurum tarafından yapılacağı belirtilerek, bu yerleri yeniden kiralamak istemeleri halinde ilgisine göre ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Mahkeme Başkanlıklarına veya Adalet Bakanlığının ilgili diğer birimlerine başvurulmaları gerektiği bildirilir ve ayrıca, ilgisine göre ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Mahkeme Başkanlıklarına veya Adalet Bakanlığının ilgili diğer birimlerine de sözleşmenin sona ereceği tarih konusunda bilgi verilir.

Hazine payı

MADDE 8- Bu Protokol kapsamındaki taşınmazların ticari ünitelerinin Kurum tarafından işletilmesi ya da üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilmesinden elde edilen kira, hasılat, tazminat, cezai şart, teminat, faiz gibi gelirlerin KDV hariç toplamının yüzde otuzu Hazine payı olarak tahsilini müteakip otuz gün içerisinde Kurum tarafından Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

Kurum tarafından süresi içerisinde ödenmeyen Hazine paylarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Kurum tarafından, bu Protokol kapsamında işletilen/işlettirilen yerlere ilişkin olarak bu Protokol ekinde yer alan Liste (EK-1) düzenlenerek üçer aylık dönemler halinde, dönemi izleyen otuz gün içerisinde İdareye gönderilir.

Taşınmazlara yönelik işgallere karşı gerekli denetim ve kontroller bizzat Adalet Bakanlığınca yapılır.

Şartlar

MADDE 9- Kurum ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmeler bu Protokol süresini aşamaz.

Protokolün süresinin bitmesi ya da feshedilmesi suretiyle sona ermesi halinde, Kurum tarafından Hazineden, üçüncü kişiler ve kuruluşlar tarafından ise Hazineden, Adalet Bakanlığından ve Kurumdan herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulamaz. Kurum ile üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelere; “Bakanlık ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan Protokolün herhangi bir sebeple ile sona ermesi halinde kira sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve bundan dolayı Hazineden, Adalet Bakanlığından ve Kurumdan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. ” ibaresi eklenir, ayrıca bu Protokol hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin kiracılar için de geçerli olacağı hususu sözleşme ve şartnamelerde belirtilir.

Protokol kapsamındaki yerler hakkında istekli ya da kiracıların gerektiğinde ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yapılır.

Tahliye

MADDE 10- Protokolün veya kira sözleşmesinin süresinin bitmesi ya da feshedilmesi suretiyle sona ermesi halinde, Protokol veya kira sözleşmesi kapsamında kalan yerlerin tahliyesi Kurum tarafından yapılır.

Kira sözleşmelerinin feshi ve/veya kiracının tahliyesi halinde, fesih ve/veya tahliyeyi müteakip otuz gün içerisinde İdareye bilgi verilir.

Uyuşmazlıkların halli

MADDE 11- Bu Protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar öncelikle Bakanlıklar ve Kurum arasında yapılacak yazışmalar ile çözümlenecek, çözümlenmez ise Bakanlıklar ile Kurum arasındaki uyuşmazlıklar, 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun hükümlerine göre çözümlenir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 12- Bu Protokolde hüküm bulunmayan hallerde öncelikle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, bunlarda hüküm bulunmaması halinde ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme ve yürürlük

Madde 13- Bu Protokol Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

13 maddeden oluşan bu Protokolün süresi 10 (on) yıl olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.

Maliye Bakanlığı Adalet Bakanlığı

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın