2014-01325 sayılı Genel Yazı (Afet Riskli Alanlardaki Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı Usulüyle Değerlendirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335/310-0[3307-0]- 01325              14.01.2014

Konu:  (YAZININ PDF HALİ:2014-01325)

….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirleyen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen riskli yapılara ilişkin,

– 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince “Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıldırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıldırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur.

-6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

-Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi 2. fıkrası uyarınca “Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

Hükümleri düzenlenmiştir.

298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Hisseli Taşınmazlarla İlgili Esaslar başlıklı Alil. bölümünde; Diğer hissedarların Hazinenin bilgisi dışında üçüncü şahıslarla kat karşılığı inşaat yaptırmak amacıyla bir ön anlaşma yapmaları halinde, Hazine hissesine karşılık verilecek değerler diğer hissedarlara tanınan haklardan aşağı olmamak üzere anlaşmaya muvafakat edilir” hükmü yer almaktadır.

6306 sayılı Kanun kapsamında kalan, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski bulunan yapılarda Hazineye ait bağımsız bölüm/bölümlerin bulunması durumunda; kat maliklerince alınan kararlara uyulma zorunluluğu ile malik olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Kanunda belirtilen sürelere tabi olduğu hususu göz önüne alınarak işlemlerin zamanında gerçekleştirilebilmesinde sorunlar yaşanmaması için 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kat karşılığı inşaata konu edilmesine ilişkin tasarrufun Valiliklere (Defterdarlıklar) bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Buna göre, riskli yapı olarak tespit edilen binada Hazineye ait bağımsız bölüm/bölümler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde incelenerek,

– Mevcut binanın Hazineye ait bağımsız bölüm/bölümlerine karşılık, önerilecek bağımsız bölümlerden Hazine menfaatine en uygun olacak şekilde tercih hakkının kullanılması,

– Bölgedeki kat karşılığı oranları dikkate alınarak Hazineye verilecek bağımsız bölüm/bölümlerin arsa payının bu oranlardan az olmaması ve diğer maliklere tanınan haklardan aşağı olmamak üzere Hazinenin de yararlanması,

– İdarece alınacak bağımsız bölümde kullanılacak malzemenin, diğer maliklere kalacak bağımsız bölümlerle kullanılacak malzemeyle aynı kalitede ve evsafta olması,

 Koşullarıyla, 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Bakanlığımızdan izin alınmaksızın kat karşılığı inşaat yöntemiyle değerlendirilmesi ile yüklenici ile inşaat yapımına  ilişkin doğrudan sözleşme düzenlenmesinde İl Valiliklerinin (Defterdarlıkların) yetkilendirilmesi  Bakanlık Makamının 27.12.2013 tarihli ve 1433 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Buna göre, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan ve tapu kaydına “riskli yapıdır” belirtmesi yapılan, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski bulunan yapılarda Hazineye ait bağımsız bölüm/bölümlerin kat karşılığı inşaat yöntemiyle değerlendirilmesine ve yüklenici ile doğrudan sözleşme düzenlenmesine ilişkin işlemlerin yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Valiliklerince (Defterdarlık) sonuçlandırılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın