2015-02587 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Derneklerden Hazineye İntikal Eden Mallar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335-000-[3126-2899]-2587  05/02/2015

Konu: Derneklerden Hazineye intikal eden mallar hakkında.    (YAZININ PDF HALİ:2015-02587)

İlgi: İçişleri Bakanlığının 27.01.2015 tarihli ve 1047 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığından (Dernekler Dairesi Başkanlığı) alınan örneği ekleriyle ekli ilgi yazıda:

­Derneklerin, dernekler tarafından kurulan federasyonların ve bu federasyonlar tarafından kurulan konfederasyonların para, mal ve haklarının tasfiye şekillerinin 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 15 inci maddesinde düzenlendiği, bu düzenlemeler gereğince, derneklerin ve üst kuruluşlarının genel kurullarının kararıyla feshedilmesi veya kendiliğinden sona erdiklerinin tespit edilmesi halinde para, mal ve haklarının tasfiyesinin tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılmakta olduğu, tüzüklerinde tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yahut mahkeme kararı ile feshedilmeleri hallerinde bütün para, mal ve hakların mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredildiği,

­Ancak, yürürlükten kaldırılan 22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 46 ncı maddesinde “Feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin, mal ve paralarının tasfiyesi, dernek tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları Hazineye intikal eder. Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. …” şeklinde,

­Yine yürürlükten kaldırılan 06.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 55 inci maddesinde “Feshedilen veya kendiliğinden dağıldığı tespit edilen derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarını tespit; genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışa, derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.

­Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. …” şeklinde,

Hükümlerin yer aldığı, yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, yürürlükten kaldırılan

1630  ve 2908 sayılı Dernekler Kanunlarının ilgili maddelerine istinaden 12.09.1980-04.11.2004 tarihleri arasında Hazineye intikal eden, derneklere ve dernekler tarafından kurulan federasyonlar ile bu federasyonlar tarafından kurulan konfederasyonlara ait mal, para ve haklarının tespit edilmesine ihtiyaç duyulduğu,

Belirtilerek, yazıları ekinde yer alan tablonun doldurularak Bakanlıklarına gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, konu hakkında İçişleri Bakanlığına verilecek cevaba esas olmak üzere; ekte yer alan “Derneklerin veya Üst Kuruluşlarının 12.09.1980­04.11.2004 tarihleri Arasında Hazineye İntikal Eden Para, Mal ve Haklarını Gösteren Tablonun” tabloda yer alan hususları içerecek şekilde doldurularak 17.02.2015 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: İlgi yazı ve eklerinin örnekleri. DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın