2019-121955 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı ve Sahil Şeritleri Kiralamaları)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/00(3361-49408) 121955

Konu: Kıyı ve Sahil Şeritleri

(…) VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: a) 81 İl Valiliğine dağıtımlı olarak yazılan 05/04/2012 tarihli ve 9909 sayılı yazımız.

b) 81 İl Valiliğine dağıtımlı olarak yazılan 02/08/2012 tarihli ve 21320 sayılı yazımız,

c) 81 İl Valiliğine dağıtımlı olarak yazılan 18/01/2013 tarihli ve 2009 sayılı yazımız.

ç) 81 İl Valiliğine dağıtımlı olarak yazılan 22/10/2013 tarihli ve 39592 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere;

-Belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerlendirilmeye alınmaması,

-Diğer taraftan, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının, imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere kiralanabilmesinin 03/04/2012 tarihli ve 470 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü ilgi (a) yazımızla bildirilerek,

Belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerlendirilmeye alınmaması ile sahil şeritlerinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiralama taleplerinin, onaylı imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak kaydıyla, 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliğinize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) devredilen yetki kapsamında değerlendirilmesi, gerektiği takdirde bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.

Ancak, Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından; ilgi (a) yazımızın (işlemimizin) iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2012/2326 esas numarasında Bakanlığımıza karşı açılan davada aynı Dairenin 02/10/2012 tarihli kararı ile Bakanlığımızın ilgi (a) yazısının (işlemin) yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Bu defa, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 20/03/2017 tarihli ve 6208 sayılı yazısında; Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından ilgi (a) yazımızın (işlemimizin) iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2012/2326 esas numarasında Bakanlığımız aleyhine açılan davanın anılan Dairenin 22/11/2016 tarihli ve 2016/3812 sayılı kararı ile reddine karar verildiği bildirilmiştir.

Öte yandan, 21/02/2019 tarihli ve 30693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen (n) bendi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve İdarece uygun görülen taşınmazların (tahsisli taşınmaz içerisinde yer almayan otoparklar hariç) ilk sözleşme tarihinden itibaren toplam kira süresi yirmi yılı geçmemek üzere 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Danıştay 13’üncü Dairesinin davanın reddine dair verilen kararına konu ilgi (a) yazımıza esas teşkil eden 03/04/2012 tarihli ve 470 sayılı Makam Oluru uyarınca işlem yapılmak üzere;

-Sırasıyla büyükşehir belediyesi, ilgili belediyesi, il özel idaresi veya mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının değerlendirilmeye alınmayarak, bunların dışında kalan alanların Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81’inci maddesi uyarınca protokol kapsamında kiralanmak üzere 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hazırlanacak bilgi ve belgeler ile Hazine taşınmazlarından kıyıda kalanlar için avan proje, sahil şeridinde veya dolgu alanında kalanlar için ise onaylı uygulama imar planı uyarınca hazırlanan uygulama projesinin ve bu avan proje/uygulama projesinin kıyı mevzuatına uygunluğuna ilişkin İl Müdürlüğünüz görüş yazısının gönderilmesini,

-Diğer taraftan, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve onaylı imar planı ile bu plana istinaden hazırlanan uygulama projesine uygun olarak kullanılmak üzere, kiralanabilmesinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen (n) bendi de dikkate alınarak 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliğinize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) devredilen yetki kapsamında değerlendirilmesini, gerektiği takdirde 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hazırlanacak bilgi ve belgelerin yanı sıra ilgi (b) yazımız ile istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesini ve koordinatlı görüntü ve fotoğrafların MEOP sistemine girilmesini,

-Konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini,

Rica ederim.

Murat KURUM Bakan

DAĞITIM: – 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

YAZININ PDF HALİ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın