2023-6160376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7440 sayılı Kanun Uygulamaları)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-10765071-401[756.02][3361.0]-6160376                24.04.2023

Konu: 7440 sayılı Kanun Uygulamaları Hk. (Yazının PDF hali için tıklayınız: 2023-6160376)

DAĞITIM YERLERİNE

Hazine ve Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 29.03.2023 tarihli ve 87893753-110[3637-2]-E.29203 sayılı yazıda (yazının PDF hali için tıklayınız: 2023-6160376-ek-GİB yazısı);

– 7440 sayılı Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ecrimisil alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal ettirilenlerin Kanun’un 2’nci maddesi kapsamında ilgili vergi dairelerine başvurulması üzerine yapılandırılacağı,

– 7440 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden çıkarılan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği 25/3/2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, anılan Tebliğde bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği,

– Anılan Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak başvuruların süresi ve şekli ile hangi idarelere başvuruda bulunulacağı hususlarına ilişkin olarak anılan Tebliğin (III/A) bölümünün “iii) Ecrimisil alacakları” başlıklı alt bölümünde “…7440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ecrimisil alacaklarına ilişkin hükümden yararlanmak isteyen borçluların, Kanunun 9 uncu maddesinin on üçüncü fıkrasının (b) bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,

– Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin olarak 2886 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil alacağını tespit ve takdir eden milli emlak dairesibaşkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliğine,

– Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmasına karşın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tasarrufuna bırakılan taşınmazlara ilişkin olarak 2886 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil alacağını tespit ve takdir eden tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne,

-Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanmak istediklerini ve dava açmayacaklarını veya açılmış davadan vazgeçtiklerini belirtir bu Tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:3/E-1,3/E-2, 3/E-3) 3 örnek hazırlayarak 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vermek suretiyle başvurmaları uygun görülmüştür.

açıklamalarının yer aldığı,

– Öte yandan, Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kanun kapsamında yapılacak başvuruların son günü 31/5/2023 tarihi olmakla birlikte, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı ilan edilmiş olan mücbir sebep hâlinin 31/7/2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle, bu illerde yer alan ilgili milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği veya tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31/10/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılmasının mümkün olduğu,

-Bu itibarla, 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ecrimisil alacakları için bu Kanun’un 3’üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçlular tarafından yapılacak başvuruların; Kanunda belirtilen başvuru süresi içinde, anılan Tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun 3 örnek hazırlanacak dilekçeyle (Ek:3/E-1, 3/E-2, 3/E-3) ecrimisil alacağını tespit ve takdir eden ilgili milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne yapılmasının gerektiği,

-Ayrıca, Kahramanmaraş’ta 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler üzerine 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edildiği, 120 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yargı ve takip hukukuna ilişkin bazı sürelerin işlememesi ve bazı işlemlerin de durmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı, bu itibarla, 7440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılabilecek alacakların tespitinde anılan Kararname ile uzayan sürelerin de dikkate alınması gerektiğinden konuya ilişkin olarak anılan Tebliğin (III/D-8) bölümünde yer verilen açıklamaların dikkate alınmasının gerektiği,

– Ecrimisil alacaklarına ilişkin başvurular 7440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne yapılmakla birlikte, Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin ödeme planları ilgili vergi dairelerince oluşturulacağından, yukarıda sayılan birimlere başvuruda bulunan borçlulara; başvuru dilekçeleri ile diğer bilgi/belgelerin gönderileceği ve ödeme planlarını alabilecekleri vergi dairesi hususunda bilgi verilmesinin gerekli olduğu,

– 7440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçlular tarafından başvurular milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüklerine yapılacağından, Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanmaya yönelik taleplerden vazgeçme başvurularının da bu birimlere yapılması gerektiği,

– Ancak, başvuru üzerine davadan vazgeçme dilekçelerinin milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüklerince derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderileceği ve bu birimlerce de başvuruda bulunan borçlularla ilgili ihtilafların sürdürülmeyeceği hususları dikkate alındığında, davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili yargı merciine gönderilmiş olması veya idarenin başvurabileceği kanun yollarına başvuru imkânının geçmiş olması hâlinde borçluların bu taleplerinin kabul edilmemesi, dilekçelerin ilgili yargı merciine gönderilmediğinin veya kanun yollarına başvuru imkânının bulunduğunun tespiti hâlinde ise bu taleplerinin kabul edilmesi ve yapılandırmayla ilgili diğer işlemlerin yapılması için başvurudan vazgeçme dilekçesinin bir örneğinin ivedilikle ilgili vergi dairelerine gönderilmesinin gerektiği,

Belirtilerek, borçlular tarafından 7440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği/tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne başvuru yapılabilmesini teminen anılan Tebliğ eki başvuru dilekçelerinin (Ek:3/E-1, 3/E-2, 3/E-3) birer örneğinin ilişikte gönderidiği, söz konusu dilekçelerin çoğaltılarak, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde konu hakkında teşkilata bir duyuru yapılması istenilmiştir.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 7440 sayılı Kanun uygulamaları konulu mezkur yazısı ve eklerinin birer örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespiti halinde tahsil edilmesi gereken ecrimisil bedellerine dair ilgilileri tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak olan yapılandırma başvuruları ile ilgili olarak bu yazıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gereğinin yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de duyurulması hususlarında gereğini rica ederim.

Fatma VARANK

Bakan Yardımcısı

Ek:

1 – Yazı örneği (2023-6160376-ek-GİB yazısı)

2 – Ek – 1 2023-6160376-ek-1 

3 – Ek – 2 2023-6160376-ek-2

4 – Ek – 3 2023-6160376-ek-3

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın