2020-101358 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Hazineye Ait Tarım Arazileri Satış ve Tebligat İşlemlerine Başlanılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-401- 101358            13.05.2020

Konu: 2/B ve Hazineye Ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2020-101358)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: a) 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) hitaben yazılan 03.02.2020 tarihli ve 22387626-401-1325911 sayılı yazımız

b) 41 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) hitaben yazılan 16.03.2020 tarihli ve 22387626-401-E.68510 sayılı yazımız,

Bilindiği üzere, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmeği ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde 2/B taşınmazlarının, 12 nci maddesinde ise, 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hüküm altına alınmış ve bu taşınmazların anılan Kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; 345 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2/13 taşınmazları) ve 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazileri) ile Bakanlığımız genel yazılarında belirlenmiştir.

Ayrıca, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hüküm altına alınmış ve bu taşınmazların anılan Kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Bakanlığımız genel yazılarında belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca rayiç bedellerin uygunluğu kontrol edilerek daha önce satış talimatı verilenler hariç, 2/13 taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla tebligat işlemlerine başlanılmamış olan 2/13 taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesi işlemlerine, rayiç bedellerinin belirlenmesi ile kontrol ve test çalışmaları dahil, satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanma mı müteakip Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak başlanılması gerektiği 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilen ilgi (a) yazımızla bildirilmişti.

Ayrıca, Bakanlığımızca rayiç bedellerin uygunluğu kontrol edilerek daha önce satış talimatı verilen 41 İlimizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin olarak ilgi (b) yazımızla tebligat hedefi belirlenerek satın alma tebligatlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi istenilmişti.

Ancak tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde uygulanan önlemler çerçevesinde satın alma tebligatlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması istenmişti.

Diğer taraftan, 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bil alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.” şeklinde hüküm yer almakta olup, buna göre; 6292 sayılı Kanun kapsamında kalan 2/B taşınmazlarını, Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları ile 4706 sayılı Kanun kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 22 nci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazlarını satın alanlar ile doğrudan satın alma hakkına sahip olanlardan İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi erteleme dönemi İçerisinde olanlar ile daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi İçerisinde olanların ödeme sürelerinin, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenmesi ve herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitlendirilerek tahsil edilmesi 22/04/2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 399 sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile uygun görülmüş ve uygulama usul ve esasları 399 sıra Sayılı Tebliğde belirtilmiştir.

Bu defa, normalleşme planı kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş için çalışmalara başlanılmış ölüp, bu kapsamda rayiç bedellerinin uygunluğu kontrol edilerek;

  • Tebligat işlemlerine başlanılmış olan mahallelerde bulunan 2/B taşınmazlarının,
  • İlgi (b) yazımızda belirtilen 41 ilimizde bulunan 6292 sayılı Kanun kapsamındaki Hazineye ait tarım arazilerinin,
  • 6292 sayılı Kanunun Geçici 5′ inci maddesi ile 4706 sayılı Kanunun Geçici 22 ‘inci maddesi kapsamında kalan taşınmazlarının,

Hak Sahiplerine satın alma tebligatlarının 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle gönderilmeye başlanılması ve ilgi (b) yazımızda belirtilen tebligat hedeflerinin 30 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 il VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

2 yorum

  1. Merhaba Üstat, bu genel yazıdan ben 2/B tarım arazilerinin satış işlemlerinin ve 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki satış işlemlerine devam edildiğini anlıyorum. Ancak 4706 sayılı Kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satış tebligatlarına devam edilmesi hususunda bir hüküm çıkaramıyorum. Bu işin doğrusu nedir?

Bir Cevap Yazın