2024-8382565 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde 2018/8 sayılı Genelge Muafiyeti)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-10765071-401[756.02][3361.0]-8382565                           02.01.2024

Konu: 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında Muafiyet Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 22.10.2013 tarihli ve 39592 sayılı genel yazımız.

12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapmaları uygun görülmüştür.

Mülga Başbakanlıktan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) alınan 10.10.2013 tarihli ve 2411 sayılı yazıda özetle; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için belirtilen tutarın 1/3’ü oranına kadar yapılan kiralama işlemlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamından muaf tutulmasının mülga Başbakanlık Makamının 09.10.2013 tarihli ve 3733 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü ilgi yazımızla bildirilmişti.

Bu kapsamda; taşınmaz fiyatlarında yaşanan artışlar da gözönünde tutularak, Hazine taşınmazlarının etkin ve hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla yapılacak olan kiralama işlemlerinde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devle İhale Kanunu’nun 76. maddesi için belirtilen parasal sınırlardan;

a) (a) bendi ile Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için belirlenen (1.411.200,00TL),

b) (b) bendi ile Diğer Büyükşehir Belediyesi olan İller için belirlenen (707.400,00TL),

c) (c) bendi ile Diğer İllerde ve nüfusu 50 bini geçen İlçeler için belirlenen (513.000,00TL),

Parasal sınırlara kadarki kiralama işlemlerinin 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulması Bakanlığımız Müşavirliğinin 22.12.2023 tarihli ve 8289218 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Öte yandan, 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’de 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmış olup, bu Kanuna ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için belirlenen parasal sınırlar yeniden ilan edilmiştir.

Buna göre Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerinde; 2024 yılı için 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için tespit edilen parasal sınırların, müteakip yıllar için ise her yıl yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile tespit dilecek olan parasal sınırların dikkate alınması suretiyle Hazine taşınmazlarının kiralama işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Tufan BÜYÜKUZUN, Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

YAZININ PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın