098 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale izin istemlerinde bildirilmesi gereken bilgiler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ANKARA

MİLE   :  3308-1666/79   Şb. : 4/3 Md. /13502                                                  14/5/1979

KONU :  İhale izin istemlerinde bildirilmesi gereken bilgiler

Sıra  No.: 98 ([1] ) ([2])

İlgi  :  6/5/1970 gün ve 37 sıra numaralı genel yazımıza.

Bilindiği üzere Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2490 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale ile satış ve kiraya verilmesi hallerde Bakanlığımızdan istenecek ihale istizanlarında hangi bilgilerin verilmesi gerektiği ilgideki yazımızla belirtilmiştir. Buna karşın Bakanlığımıza gönderilen onay istemlerine ait yazı, telgraf ve telexlerde verilen bilgilerin noksan olması nedeniyle tekrar yazışma yapılmasına gereksinme duyulmakta, dolayısıyla ihalelerin süresinde onaylanarak isteklisine duyurulması gecikmektedir.

Bu nedenle, 6/5/1970 gün ve 37 sıra sayılı genel yazımızdaki bilgilerin ihalenin konusuna göre noksansız bir şekilde, açıklıkla ve zamanında bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, uygulamadaki duraksamaları gidermek amacıyla söz konusu genel yazımızın 3. maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

a) Muhammen bedelin;

Taşınmaz mal satışlarında, taşınmazın beher metrekaresine mi veya tamamına mı veyahut Hazine hissesine mi ait olduğu;

Taşınır mal satışlarında, beher parçasına mı veya beher kilosuna mı ait olduğu;

b) Kiraya vermede, tahmin ettirilen bedelin (1) yıllık kira mı yoksa (2) veya (3) yıllık kira mı olduğu;

c) Taşınmazın daha önce kiraya verilip verilmediği, verilmiş ise kaç lira bedelle ve kaç yıl süreyle kiraya verildiği;

Açıklanacaktır.

Yukarıda açıklanan şekilde işlem yapılması, yeterli sayıda gönderilen bu genel yazımızın defterdarlık millî emlâk müdürlüğü,  kaymakamlık, mal müdürlüğü gibi idarelere ulaştırılması rica olunur.

Maliye Bakanı Y.

Turan KIVANÇ 

Müsteşar Yardımcısı

  1. Devlet ihale Kanunun 74. maddesine göre çıkarılan Yönetmelik karşısında taşınmaz mallar açısından yürürlüğü kalmamıştır.  Ayrıca 37 sayılı Tebliğe bakınız.
  2. Bu Tebliğin satış ile ilgili hükümleri 150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın