115 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Millî Emlâk Defterleri Yönergesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

ANKARA

MİLE   :           3384-1/82.  Şb. 1/4  Md./4029                           15 Şubat 1982

Konu    :           Millî Emlâk Defterleri Yönergesi

Sıra No. : 115

(07.11.2003 tarih ve 271 sıra sayılı Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

………………………………… Valiliğine

İl ve ilçelerdeki millî emlâk servislerinde 1941 yılından beri tutulmakta olan defterlerden bir kısmının, sonraki yıllarda kanunlarda yapılan değişiklikler ve yürürlükten kaldırılan bazı yasalar nedeniyle, uygulama alanı kalmamıştır.

Ayrıca, millî emlâk genelgeleri ve Millî Emlâk Defterlerine Mahsus Talimatnamedeki açıklamalarla defterlerin sütun başlıklarında kullanılan terimler dildeki sadeleşme nedeniyle anlaşılması zor duruma gelmiş ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarda defterlerin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini, sayılarının azaltılmasını ve günün koşullarına göre değiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Bu nedenle, il ve ilçelerdeki millî emlâk servislerinde tutulması zorunlu olan defterler ve bu defterlerin düzenlenme biçimini gösterir bir yönerge hazırlanmıştır. Buna göre;

A- Önceki yıllarda yayımlanan genelgeler ve 1/6/1941 tarihinde yürürlüğe giren Talimatname uyarınca tutulmakta olan;

a) 6 Numaralı Borçlanma Tahakkuk,

b) 7 Numaralı Tefviz ve Tahsisten Mütevellit Borçlanma Tahakkuk,

c) 10 Numaralı Taksitli Satış (1, 2 ve 3 No. lu),

ç) 11 Numaralı İhbar,

d) 13 Numaralı Belirtme Ödenekleri,

Defterleri bundan sonra tutulmayacaktır.

e) Ancak, servislerde mevcut 6, 7 ve 10 No.lu defterlere, zaman zaman baş vurulması nedeniyle, bu defterlerin muhafaza edilmesine devam edilecektir.

B- 11 No.lu İhbar Defterlerinde kayıtlı olup, tapuda Hazine adına tescil edilmiş bulunanlar, “Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri”ne, henüz tesbiti yapılmamış veya Hazineye ait olduğu tapuya tescil edilmek suretiyle kesinleşmemiş olanlar, “Hazine ile İlişkili Taşınmaz Mal Defteri” ne yazılacaktır. Bundan böylede, herhangi bir taşınmaz malın Hazineye ait olduğu ihbar edilirse, tapuda Hazine adına kayıtlı olup olmadığı araştırılacak, Hazine adına kayıtlı ise, “Esas Deftere” Hazine adına kayıtlı değil ise, “İlişikli Deftere” kaydedilecektir.

C- Bundan sonra tutulmayacak olan “Belirtme Ödenekeri Defteri” yerine, bu ödenekle ilgili olarak, muhasebe servisine gönderilmekte olan tahakkuk bordrolarının birer örneği, ekleriyle birlikte bir klasörde saklanacak ve istenildiğinde denetim elemanlarının bilgisine sunulacaktır.

Ç- Servislerde kullanılmakta olan eski defterlerdeki kayıtların hemen yeni defterlere nakledilmesi söz konusu değildir. Halen kullanılmakta olan defterler, bitinceye kadar bu defterlerin işlenmesine devam edilecek, ancak eski defterler bitip, deftere ihtiyaç duyulunca, kayıtlar yeni defterlere nakledilecektir.

D- Bilindiği gibi taşınmaz mallara ilişkin defter ve dosyaların belli bir süre sonra hükümsüz olması söz konusu değildir. Bu nedenle işi biten defter ve dosyalar arşive kaldırılacak ve istenildiğinde denetim elemanlarının bilgisine sunulacaktır.

E- 569 sayılı Genelge ve ekleri ile, 598 ve 675 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi, bu belge ve eski Yönergenin, ilçelere de dağıtımının sağlanmasını rica ederim.

Ek : MİLLİ EMLAK DEFTERLERİ YÖNERGESİ

Maliye Bakanı A.

Hârun Cemil SİLAN

Müsteşar Yardımcıs

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın