2017-10474 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.050-(3361-0)-10474     06/04/2017

Konu: Kiralanacak Taşınmaz Portföyü     (YAZININ PDF HALİ:2017-10474)

(…) VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 22/10/2013 tarihli ve 39629 sayılı yazımız. b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 11/05/2015 tarihli ve 11698 sayılı yazımız. c) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 21/08/2015 tarihli ve 21252 sayılı yazımız. ç) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18/07/2016 tarihli ve 19888 sayılı yazımız.

İlgi (ç) yazımızda özetle; Milli Emlak Dönüşüm Projesi kapsamında kiraya verilecek taşınmaz portföyünün oluşturulması için Valiliğinizce (Defterdarlık) liste halinde gönderilen söz konusu taşınmazların görevlendirilecek defterdarlık uzmanı/uzmanlarınca; satış işlemine konu edilebileceklerin ayrılması, geriye kalan taşınmazlardan ise genel hükümlere göre irtifak hakkı tesisi veya kiralanması uygun olanların belirlenmesi,

Defterdarlık uzman/uzmanlarınca düzenlenecek raporlar doğrultusunda kiralanacak veya irtifak hakkı tesisi edilecek taşınmazlara 2014/1 sıra sayılı Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak bedel tespitlerinin yapılması,

Ayrıca, kamu idarelerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılmayan taşınmazlardan; otopark ve depolama amacıyla değerlendirilebileceklerin tespit edilmesi,

Suretiyle belirlenen taşınmazların düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporlarıyla birlikte 15/08/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi İstenilmişti.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ağaçlandırma yapılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi işlemleri 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yülütülmesi nedeniyle, ağaçlandırmaya elverişli olan Hazine taşınmazlarının anılan Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi (EK- 1), Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu ve istenilen diğer bilgi ve belgeler ile Bakanlığımıza gönderilmesi ilgi (a) yazımızla istenilmişti.

Bu kapsamda,

– İlgi (c) yazımıza şimdiye kadar cevap vermeyen Valiliklerce (Defterdarlık), söz konusu yazımızda istenilen bilgi ve belgelerin ivedilikle,

– 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, İlinize bağlı bulunan köylerden en az % 5’i oranında köyden en az 2 adet ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilebilecek Hazine taşınmazının tespit edilerek,

Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) e-mail (kamil_arslan@milliemlak.gov.tr) adresine ve yazılı olarak Valiliğiniz (Defterdarlık) aracılığı ile İl merkezi ve diğer ilçelerdeki taşınmazlara yönelik olanlar da derlenerek toplu olarak ivedilikle gönderilmesini rica ederim.

Fikri YILDIRIM Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın